Бакалавриат

Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының тізімі (Лицензия)

Білім беру саласының коды және атауы: 6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B01406 Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау

Білім беру саласының коды және атауы :  6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Білім беру саласының коды және атауы : 6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

Білім беру саласының коды және атауы :  6B04 Бизнес, басқару және құқық

Білім беру саласының коды және атауы :  6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Білім беру саласының коды және атауы :  6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Білім беру саласының коды және атауы :  6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B07202 Өсімдік шикізатынан жасалған өнімдерді өңдеу және өндіру технологиясы

Білім беру саласының коды және атауы :  6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

Білім беру саласының коды және атауы :  6В09 Ветеринария

Білім беру саласының коды және атауы :  6B11 Қызмет көрсету

Қабылдау комиссиясы