Кәсіптік практика

Кәсіптік практика жоғары білім беру оқу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Студенттерді практикаға бағытталған оқыту оқу процесінің міндетті бөлігі болып табылады және студенттерді өндірістік қызметке дайындауға бағытталған.

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде білім беру үдерісі барысында білім алушы soft skills, эмоциялық интеллект және кәсіби дағдыларды дамытуға баса назар аудара отырып, бәсекеге қабілетті маман құзыреттілігіне ие болады.

Ережелерді жүктеу ПР 124-2020 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру, өткізу және практика базасы ретінде ұйымдарды анықтау

Кәсіптік практика оқу, өндірістік, педагогикалық, дипломалды және зерттеу болып бөлінеді.

Оқу (танысу) практикасы бакалавриаттың 1-курс білім алушылары және барлық мамандықтардың мамандықтары үшін өткізіледі.

Мақсаты-оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу дағдыларын қалыптастыруды, оқыту мамандығына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттерді меңгеру.  

Өндірістік практика бакалавриаттың барлық мамандықтарының білім алушылары үшін жүргізіледі және 2 курстан бастап, сондай-ақ бейінді магистратура үшін және білім алушыларды бітіргенге дейін ұйымдастырылады.

Өндірістік практика мазмұнына қарай бітіртуші кафедраға немесе нәтижелері өндірістік практиканың осы түрінің объектілері болып табылатын теориялық оқытуды жүргізетін кафедраға бекітіледі.

Мақсаты - кәсіби құзыреттілікті бекіту, практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу.

Педагогикалық практика (бакалавриат, ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура, PhD докторантура) арнайы пәндер циклін немесе жалпы оқытудың теориялық курсын зерделегеннен кейін ұйымдастырылады

 Мақсаты-жалпы ғылыми, мәдени, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімді бекіту және тереңдету, сондай-ақ теориялық білім негізінде педагогикалық іскерлікті, дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру.

Диплом алдындағы практика (бакалавриат және специалитет) дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және жазу үшін көзделген, оның мазмұны бітіру біліктілік жұмысының (жобасының) тақырыбымен айқындалады.

Мақсаты-дипломдық жұмысты (жобаны) жазуды аяқтау.

Зерттеу практикасы магистранттар мен докторанттарға отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен, эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен, диссертациялық зерттеудегі эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен танысу мақсатында көзделген.

Қабылдау комиссиясы