object(DateTime)#1023 (3) {
  ["date"]=>
  string(26) "2024-07-25 15:31:18.000000"
  ["timezone_type"]=>
  int(3)
  ["timezone"]=>
  string(12) "Asia/Karachi"
}

Хабарлама

Хабарландыру | 15 Қараша 2022
Ізденуші Г. Алиеваның алдағы қорғау туралы хабарлама

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінде Алиева Гульнур Козыевнаның 6D120200 – Ветеринариялық санитария мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалаған «Солтүстік Қазақстан аймағында таралған  Staphylococcus spp. штаммдарының тұрақтылық айырмашылығы мен түраралық ерекшеліктері» тақырыбындағы диссертация қорғалады.

6D120200 - Ветеринариялық санитария мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған Алиева Гульнур Козыевнаның «Солтүстік Қазақстан аймағында таралған Staphylococcus spp. штаммдарының тұрақтылық айырмашылығы мен түраралық ерекшеліктері» тақырыбы бойынша диссертациялық жұмысына берілген аңдатпа

АННОТАЦИЯ диссертационной работы Алиевой Гульнур Козыевны на тему «Внутривидовые особенности и различия профилей резистентности штаммов Staphylococcus spp., циркулирующих в Северном регионе Казахстана» представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D120200 - Ветеринарная санитария

ANNOTATION dissertation work of Aliyeva Gulnur Koziyevna on the topic «Intraspecific features and differences of resistance profdes of Staphylococcus spp. strains circulating in the Northern region of Kazakhstan» submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 6D120200 - Veterinary Sanitation

Докторлық диссертация | Докторская диссертация

Список научных и методических работ докторанта Алиевой Гульнур Козыевны специальности 6D120200- Ветеринарная санитария, кафедры Ветеринарной санитарии НАО «Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова»

Пікірі | Отзыв (Г. Чужебаева)

Алиева Г.К. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Әбуталіп Ә. пікірі

Отзыв зарубежного научного консультанта Риты Шюгждинене

Алиева Г.К. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Сарсембаева Н.Б. пікірі

Ары қарай оқу
Хабарландыру | 15 Қараша 2022
Ізденуші А. Мендыбаеваның алдағы қорғау туралы хабарлама

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінде Мендыбаева Анара Муратовнаның 6D120200-«Ветеринариялық санитария» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалаған «Солтүстік Қазақстан аймағында таралған Staphylococcus spp. штаммдарының төзімділік бейіндерінің айырмашылығы мен түрішілік ерекшеліктері» тақырыбындағы диссертация қорғалады.

6D120200 - Ветеринариялық санитария мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған Мендыбаева Анара Муратовнаның ««Солтүстік Қазақстан аймағында таралған Staphylococcus spp. штаммдарының төзімділік бейіндерінің айырмашылығы мен түрішілік ерекшеліктері»» тақырыбы бойынша диссертациялық жұмысына берілген аңдатпа

АННОТАЦИЯ диссертационной работы Мендыбаевой Анары Муратовны на тему «Исследование особенностей фенотипической и генотипической резистентности штаммов Salmonella enterica, циркулирующих в Северном регионе Казахстана» представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D120200 - Ветеринарная санитария

ANNOTATION dissertation work of Mendybayeva Anara on the topic "Investigation of the phenotypic and genotypic resistance of Salmonella enterica strains circulating in the Northern region of Kazakhstan" submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 6D120200 - Veterinary Sanitation

Заключение Комиссии по этической оценке диссертационного исследования КРУ имени А.Байтурсынова

Докторлық диссертация | Докторская диссертация

Список научных и методических работ докторанта специальности 6D120200- Ветеринарная санитария, кафедры Ветеринарной санитарии НАО «Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова» Мендыбаевой Анары Муратовны

Пікірі | Отзыв (Ružauskas, Modestas)

Мендыбаева А.М. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Муканов К.К. пікірі

Пікірі | Отзыв (Р.М. Рыщанова)

Мендыбаева А.М. диссертациялық жұмысына ресми рецензент Киркимбаева Ж.С. пікірі

«ҰМҒТМО» анықтамасы

Ары қарай оқу
Хабарландыру | 28 Желтоқсан 2021
Извещение о предстоящей защите соискателя Абиловой З.Б

В Костанайском региональном университете имени А.Байтурсынова состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии PhD Абиловой Зулкыи Бахытбековны на тему: «Фармакотерапевтическое обоснование применения анальгетических препаратов у сельскохозяйственных животных» по специальности 6D120100 – «Ветеринарная медицина».

Диссертационная работа на соискание степени доктора философии (PhD) Абиловой З.Б.

Абилова З.Б. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясы

Заключение Комиссии по этической оценке диссертационного исследования КРУ имени А.Байтурсынова

Аннотация на диссертационную работу Абиловой З.Б.

Абилова З.Б. ғылыми еңбектерінің тізімі /Cписок научных трудов соискателя Абиловой З.Б.

Абилова З.Б. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Микниене З. пікірі / Отзыв научного консультанта Микниене З. на диссертационную работу Абиловой З.Б.

Абилова З.Б. диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесші Рыщанова Р.М. пікірі / Отзыв научного консультанта Рыщановой Р.М. на диссертационную работу Абиловой З.Б.

Отзыв официального рецензента Шульгау З.Т. на диссертационную работу Абиловой З.Б.

Отзыв официального рецензента Заманбекова Н.А. на диссертационную работу Абиловой З.

Неофициальный отзыв д.вет.н. Нечаева А.Ю. на диссертационную работу Абиловой З.Б.

Защита докторской диссертации Абиловой З.Б.

Отзыв неофициального рецензента Наметова А.М.

Ары қарай оқу
Қабылдау комиссиясы