object(DateTime)#987 (3) {
 ["date"]=>
 string(26) "2023-12-11 01:40:58.000000"
 ["timezone_type"]=>
 int(3)
 ["timezone"]=>
 string(9) "Asia/Omsk"
}

Электронная библиотека

 • Полное исследование функции и построение графика функции

  Видео-пособие/Видео-жәрдем

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 93,6 Мб. (рус.)

  Автор
  Утемисова А.А.
  Аннотация
  Рассмотрены на примерах полное исследование функции, используя дифференциальное исчисление, и выполнено построение графика функции
  Ключевые слова
  функция, график функции, производная функции, предел функции, точки экстремума, асимптоты графика функции
  ББК
  -
  Наименование специальности
  Для всех специальностей/Для всех специальностей
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Посмотреть
 • Производная функции

  Видео-пособие/Видео-жәрдем

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 30,4 Мб. (рус.)

  Автор
  Утемисова А.А.
  Аннотация
  Представлен теоретический материал, дано определение производной функции, геометрический смысл производной, рассмотрены свойства и правила дифференцирования
  Ключевые слова
  Производная функции, дифференцирование, функция
  ISBN
  -
  ББК
  -
  Наименование специальности
  Для всех специальностей/Для всех специальностей
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Посмотреть
 • Экстремумы функции двух переменных

  Видео-пособие/Видео-жәрдем

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 816 Мб. (рус.)

  Автор
  Утемисова А.А.
  Аннотация
  Рассмотрены на примерах нахождение экстремумов функции двух переменных
  Ключевые слова
  функция, частная производная функции, точки экстремума, критические точки
  ББК
  -
  Наименование специальности
  Для всех специальностей/Для всех специальностей
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Посмотреть
 • Неопределенный интеграл. Некоторые методы вычисления неопределенного интеграла

  Видео-пособие/Видео-жәрдем

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 109 Мб. (рус.)

  Автор
  Утемисова А.А.
  Аннотация
  Представлен материал по вычислению неопределенного интеграла, используя непосредственное интегрирование, метод замены переменной
  Ключевые слова
  Неопределенный интеграл, замена переменной, таблица интегралов
  ББК
  -
  Наименование специальности
  Для всех специальностей/Для всех специальностей
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Посмотреть
 • Определенный интеграл. Вычисление площади плоской фигуры

  Видео-пособие/Видео-жәрдем

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 79.1 Мб. (рус.)

  Автор
  Утемисова А.А.
  Аннотация
  Представлен материал по вычислению площади плоской фигуры. Рассмотрены примеры.
  Ключевые слова
  Площадь, определенный интеграл, функция, график функции
  ББК
  -
  Наименование специальности
  Для всех специальностей/Для всех специальностей
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Посмотреть
 • Балаларға зорлық-зомбылық көрсетудің әлеуметтік-психологиялық мәселелері және оның алдын алу

  Учебно- методическое пособие/Пәнінің оқу әдістемелік құралы

  Қостанай; А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2023; 94 б. (қаз.)

  Автор
  Саркисян Л.В.
  Другие авторы
  Нурсултанова А.С.
  Аннотация
  Оқу-әдістемелік құралда балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың түрлері, формалары, себептері мен салдары қарастырылады (соның ішінде интернеттехнологияларды, мектептегі қорқытуды, коммерциялық жыныстық қанауды қолданатын балаларға қатысты зорлық-зомбылық); кәмелетке толмағандарды коммерциялық жыныстық қанауға тарту схемалары, зорлық-зомбылықтың салдары және зорлық-зомбылық құрбандарының мінез-құлқының ерекшеліктері сипатталған. Алдын алу мәселесіне, яғни балаларға қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюға ерекше назар аударылады. Оқу-әдістемелік құрал қосымшамен жабдықталған. Оқу құралы жоғары оқу орындары мен колледждерде 6B03101-Психология, B001- Психология және педагогика, Әлеуметтік жұмыс мамандықтары бойынша оқитын студенттер мен магистранттарға арналған. ББК 88.47я73
  Ключевые слова
  зорлық-зомбылық,кӛрсетудің түрлері, қанаудың салдары,коммерциялық жыныстық
  ISBN
  978-601-356-304-6
  УДК
  159.922.7
  ББК
  88.8
  Наименование специальности
  Психология/Психология
  Наименование раздела
  Институт экономики и права им. П.Чужинова / П.Чужинов атындағы экономика және құқық институты
  Скачать
 • Сызба геометриясы

  Учебно- методическое пособие/Пәнінің оқу әдістемелік құралы

  Қостанай; А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2023; 80 б. (қаз.)

  Автор
  Калиев Б.К.
  Аннотация
  Оқу-әдістемелік құралы құрамында жұмыстардың тақырыбы, мақсаты, теориялық негiздерi, қолданатын үлгiлер мен құжаттары, тапсырыстармен тәртiбi және бақылау сұрақтар берiлген және сызба геометриясының негіздерін зерттеуді, кеңістіктік ойлауды және сызбадағы объектілерді бейнелеу әдістерін дамытуды қарастырады. Оқу-әдістемелік құралы «Сызба геометриясы» және «Сызба геометриясы және инженерлік графика» пәндерін оқитын ЖОО студенттеріне арналған
  Ключевые слова
  Нүкте,түзу,жазықтық,беті
  ISBN
  978-601-356-294-0
  УДК
  514.18 (075.8)
  ББК
  22.151.3я73
  Наименование специальности
  Технологические машины и оборудование/Технологиялық машиналар және жабдықтар
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Скачать
 • Начертательная геометрия

  Учебно- методическое пособие/Пәнінің оқу әдістемелік құралы

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 75 с. (рус.)

  Автор
  Епифанова С.В.
  Аннотация
  Учебно-методическое пособие предусматривает изучение основ начертательной геометрии, развитие пространственного мышления и методов изображения объектов на чертеже. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов ВУЗа, изучающих дисциплины «Начертательная геометрия», «Начертательная геометрия и инженерная графика».
  Ключевые слова
  Точка,прямая,плоскость,поверхность
  ISBN
  978-601-356-291-9
  УДК
  514.182
  ББК
  22.151.3я73
  Наименование специальности
  Технологические машины и оборудование/Технологиялық машиналар және жабдықтар
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Скачать
 • Язык и стиль академического письма

  Учебное пособие/Оқу құралы

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 256 с. (рус.)

  Автор
  Баяхметова А. А.
  Другие авторы
  Коваль О.В.
  Аннотация
  Учебное пособие направлено на развитие навыков письменной и устной речевой деятельности в научной сфере: овладение средствами научного стиля русского языка, совершенствование навыков создания и оформления собственных научных текстов.
  Ключевые слова
  микротема, база данных, аннотация, реферат, отзыв
  ISBN
  978-601-356-287-2
  УДК
  811.161.1(075.8)
  ББК
  81.2 Рус.-923
  Наименование специальности
  Для всех специальностей/Для всех специальностей
  Наименование раздела
  Институт экономики и права им. П.Чужинова / П.Чужинов атындағы экономика және құқық институты
  Скачать
 • Методические рекомендации по лабораторным работам по механике

  Учебно- методическое пособие/Пәнінің оқу әдістемелік құралы

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 107 с. (рус.)

  Автор
  Валентова А.Ю.
  Другие авторы
  Дунский М.М.
  Аннотация
  Данное учебно-методическое пособие «Методические рекомендации по лабораторным работам по механике», написанное для студентов основной образовательной программы 6В05301-Физика естественнонаучного направления. Работы содержат достаточный теоретический материал для того чтобы студенты самостоятельно изучил тему, что позволяет выполнять лабораторные работы в индивидуальном порядке. Данное учебно-методическое пособие состоит из введения, одного раздела, который содержит 11 описаний по выполнению лабораторных работ по курсу "Механика"; заключения, приложений и списка рекомендуемой литературы. Все работы написаны по одной схеме и оцениваются по одной системе, что позволяет унифицировать учебный процесс.
  Ключевые слова
  Лабораторные работы, методические указания, методические рекомендации, практикум, лабораторные эксперименты
  ISBN
  978-601-356-288-9
  УДК
  531/534
  ББК
  22.2
  Наименование специальности
  Физика/Физика
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Скачать
 • Physics: manual in mechanics

  Учебно- методическое пособие/Пәнінің оқу әдістемелік құралы

  Kostanay; A. Baitursynov Kostanai Regional university, 2023; 213 p. (ang.)

  Автор
  Dunsky M.
  Аннотация
  This educational and methodical manual "Methodological recommendations for laboratory work in mechanics", written for students of the main educational program 6B05301-Physics of the natural science direction. The papers contain sufficient theoretical material for students to independently study the topic, which allows them to perform laboratory work on an individual basis. This training manual consists of an introduction, one section, which contains 11 descriptions of laboratory work on the course "Mechanics"; conclusions, appendices and a list of recommended literature. All works are written according to the same scheme and are evaluated according to the same system, which allows to unify the educational p
  Ключевые слова
  mechanics, kinematics, dynamics, work, energy, vibrations, fluid and gas mechanics
  ISBN
  978-601-356-288-9
  УДК
  531/534
  ББК
  22.2
  Наименование специальности
  Физика/Физика
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Скачать
 • Проблемы теории конституционно-процессуального права Республики Казахстан

  Монография/Монография

  Костанай; Костанайский филиал «ЧелГУ» , 2023; 112 с. (рус.)

  Автор
  Укин С.К.
  Другие авторы
  Нурмагамбетов Р.Г., Михайличенко И.В.
  Аннотация
  Монография посвящена характеристике содержательных теоретических и методологических аспектов конституционного процессуального права Республики Казахстан, как относительно новой правовой категории в правовой системе и системе права Республики Казахстан, в частности его системообразующих элементов как целостного явления правовой действительности
  Ключевые слова
  Конституционное право, процессуальное право, конституционно-процессуальное право
  ISBN
  978-601-80672-7-3
  УДК
  342.4 (574)
  ББК
  67.400 (5Қаз)
  Наименование специальности
  Юриспруденция/Юриспруденция
  Наименование раздела
  Институт экономики и права им. П.Чужинова / П.Чужинов атындағы экономика және құқық институты
  Скачать
 • Электротехниканың теориялық негіздері

  Учебное пособие/Оқу құралы

  Қостанай; А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2023; 93 б. (қаз.)

  Автор
  Глущенко Т.И.
  Другие авторы
  Сакенов Б.К.
  Аннотация
  Оқу құралы тұрақты ток тізбектерін есептеу әдістерін, потенциалды диаграммаларды есептеуді және құруды қамтиды. Электр тізбектерін есептеу үшін арнайы бағдарламаларды қолдануға ерекше назар аударылады. Жұмыста электр тізбектерін есептеу және талдау әдістерінің кең спектрі берілген. Ол электр энергетикасы мамандықтарының студенттеріне арналған; жоғары оқу орындарының оқытушыларына электротехниканың теориялық негіздері бойынша сабақтарды өткізу кезінде ұсынуға болады
  Ключевые слова
  Бос жүріс режимі, эквивалентті түрлендірулер, электр қозғаушы күш, резистор, индуктивті элемент, вольт-амперлік сипаттама, қысқа тұйықталу, түйін әдісі.
  ISBN
  978-601-356-281-0
  УДК
  621.3(075.8)
  ББК
  31.2 я73
  Номер части
  1
  Название части
  Тұрақты тоқтын сызықты электрлік тізбектері
  Наименование специальности
  Электроэнергетика/Электроэнергетика
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Скачать
 • Агрегаттарын және түйіндерін жинау технологиясы

  Учебно- методическое пособие/Пәнінің оқу әдістемелік құралы

  Қостанай; А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2023; 79 б. (қаз.)

  Автор
  Бекмаганбетова М.Т.
  Аннотация
  Оқу-әдістемелік құралы құрымында дәріс тақырыбы, жоспары, мақсаты, теориялық негiздерi, бақылау сұрақтар берiлген. Агрегаттарын және түйіндерін жинау технологиясы пәнінің дәрістерін меңгеруге 6B07103 - Технологиялық машиналар мен жабдықтар және 6В07105 - Машина жасау білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттер үшін арналған оқу-әдістемелік құралы.
  Ключевые слова
  Агрегаттар, машина берілістері, құрастыру
  ISBN
  978-601-356-280-3
  УДК
  621.8
  ББК
  34.44
  Наименование специальности
  Технологические машины и оборудование/Технологиялық машиналар және жабдықтар
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Скачать
 • Эргономика и проектирование кузовов автомобилей

  Учебно- методическое пособие/Пәнінің оқу әдістемелік құралы

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 101 с. (рус.)

  Автор
  Жантугулов Т.Ж.
  Аннотация
  В учебно - методическое пособие включены цель, теоретические положения и примеры решения, перечень оборудований и принадлежностей, задания и порядок выполнения самостоятельной работы с формой отчетности, контрольные вопросы. Учебно-методическое пособие для выполнения практических работ предназначено для студентов обучающихся по образовательной программе 6B07103 – «Технологические машины и оборудование» и 6В07105 – «Машиностроение» по дисциплине «Эргономика и проектирование кузовов автомобилей».
  Ключевые слова
  Эргономика, кузов, дизайн, автомобиль
  ISBN
  978-601-356-134-9
  УДК
  621.7 (075.8)
  ББК
  34.630.2 я 73
  Наименование специальности
  Технологические машины и оборудование/Технологиялық машиналар және жабдықтар
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Скачать
 • Гидро - и пневмооборудование технологических систем

  Учебно- методическое пособие/Пәнінің оқу әдістемелік құралы

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 124 с. (рус.)

  Автор
  Тулубаев Ф.Х.
  Аннотация
  Учебно-методическое пособие предназначено для сопровождения лабораторных работ по дисциплине «Гидро- и пневмооборудование технологических систем». В данном пособии имеются виды критериального оценивания студентов. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов вузов, изучающих дисциплину «Гидро- и пневмооборудование технологических систем».
  Ключевые слова
  Гидравлика, жидкость, давление, трубка Пито, дифманометр, местные сопротивления, насос, вентилятор, трубопровод
  ISBN
  978-601-356-283-4
  УДК
  621.22
  ББК
  30.123
  Наименование специальности
  Технологические машины и оборудование/Технологиялық машиналар және жабдықтар
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Скачать
 • Бизнесті ұйымдастру

  Учебное пособие/Оқу құралы

  Қостанай; А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2023; 75 б. (қаз.)

  Автор
  Құрманғалиева А.К.
  Другие авторы
  Тастемирова Ж.А.
  Аннотация
  Әдістемелік құралда бизнесті ұйымдастырудың теориялық аспектілері, сондай-ақ шағын және орта бизнесті ұйымдастырудың ерекшеліктері келтірілген. Кәсіпкерлік субъектілерін құру және мемлекеттік тіркеу кезеңдері ұсынылған, Бизнес-жоспардың негізгі бөлімдері көрсетілген. Оқу-әдістемелік құрал қазіргі күнгі талаптарға сәйкес құрастырылған, енгізілген ақпараттар жеткілікті, теориялық және тәжірибелік мағынасы бар. Қаржы және экономика білім беру бағдарламасының білім алушыларына ұсынылады.
  Ключевые слова
  кәсіпкерлік, инновация, өз құны
  ISBN
  978-601-356-265-0
  УДК
  334
  ББК
  65.290
  Наименование специальности
  Экономика и право/Экономика және құқық
  Наименование раздела
  Институт экономики и права им. П.Чужинова / П.Чужинов атындағы экономика және құқық институты
  Скачать
 • Қазақстан Республикасының шарттық құқығы

  Учебное пособие/Оқу құралы

  Қостанай; А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2021; 82 б. (қаз.)

  Автор
  Алдабергенова А.И.
  Аннотация
  Қазақстан Республикасының шарттық құқығы пәнінен оқу-әдістемелік құралы «ҚР шарттық құқығы» пәнінен дәріс, тәжірибелік сабақтарын жүргізу үшін ұсынылатын оқу құралы болып табылады. Бұл оқу-әдістемелік құралының мазмұнында «Қазақстан Республикасының шарттық құқығы» курсы бойынша дәріс және тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған тест тапсырмалар жинақталған. Аталған оқу-әдістемелік құралы А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің 6В04201-Құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттер үшін және оқытушыларына арналған.
  Ключевые слова
  шарттық құқығы, шарт, сатып алу сату, франчайзинг
  ISBN
  978-601-356-023-6
  УДК
  347.440
  ББК
  67.404.2
  Наименование специальности
  Экономика и право/Экономика және құқық
  Наименование раздела
  Институт экономики и права им. П.Чужинова / П.Чужинов атындағы экономика және құқық институты
  Скачать
 • Компьютерное графическое моделирование

  Учебник/Оқулық

  Костанай; КРУ им. А. Байтурсынова, 2023; 18 Мб. (рус.)

  Автор
  Жармагамбетова Г.О.
  Другие авторы
  Абилтаев Д.С.
  Аннотация
  В электронном учебном пособии широко представлены лекции и практические задания, видео, таблицы, конспекты, вопросы и ответы и задания. Предоставленные материалы соответствуют учебной программе. Лекции и практические задания в видеоформате помогут студенту быстрее освоить программу 3D MAX.
  Ключевые слова
  Программа 3D MAX, графика, графическое моделирование , 3D модель
  УДК
  004.942
  ББК
  39.73
  Наименование специальности
  Информационные технологии и робототехника/Ақпараттық технологиялар және робототехника
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Посмотреть
 • Компьютерлік графикалық модельдеу

  Учебник/Оқулық

  Қостанай; А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2023; 18 Мб. (қаз.)

  Автор
  Жармагамбетова Г.О.
  Другие авторы
  Абилтаев Д.С.
  Аннотация
  Электронды оқу құралында дәрістер мен тәжірибелік тапсырмалар, видео, кесте, конспект, сұрақ-жауаптар мен тапсырмалар кеңінен берілген. Берілген материалдар оқу бағдарламасына сәйкес келеді. Видео форматтағы дәрістер мен тәжірибелік тапсырмалар студентке 3D MAX бағдарламасын тезірек үйренуге септігін тигізеді
  Ключевые слова
  3D MAX бағдарламасы, графика, графикалық модельдеу, 3D модель
  УДК
  004.942
  ББК
  39.73
  Наименование специальности
  Информационные технологии и робототехника/Ақпараттық технологиялар және робототехника
  Наименование раздела
  Инженерно-технический институт им. А.Айтмухамбетова / А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты
  Посмотреть


Поиск

Всего: 5199
Приемная комиссия